Σε κτίρια Βιομηχανικών εγκαταστάσεων της Εύβοιας και της ευρύτερης περιοχής έχουν γίνει εφαρμογές των υλικών μας σε δύσκολα τεχνικά έργα με ένα ολοκληρωμένο σύστημα επισκέψεων ειδικά καταρτισμένων συμβούλων μας και προώθησης των ανάλογων υλικών που προσφέρουν ποιότητα κατασκευής και μόνιμες λύσεις (εποξειδικά δάπεδα , υλικά αγκυρώσεων και έδρασης μηχανημάτων, άκαμπτα και ελαστικά συστήματα, σφραγιστικά, φράγματα υγρασίας, επισκευές σκυροδέματος κά).Κάποιες απ΄τις βιομηχανίες που έχουμε συνεργαστεί είναι οι κάτωθι: ΓΜΜΑΕ ΛΑΡΚΟ , ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ, ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ, ΕΒΙΟΠ ΤΕΜΠΟ, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΑΕ, ΒΥΘΟΣ ΑΒΕΕ, κά.

Επίσης προμηθεύουμε πρόσμικτα σε Εργοστάσια Παραγωγής Ετοίμου Σκυροδέματος για την παραγωγή υψηλής ποιότητας σκυροδέματος , καθώς και υλικά που προσφέρουν τεχνο-οικονομικά τις βέλτιστες λύσεις για τις απαιτήσεις του κάθε έργου όπως στεγανό σκυρόδεμα , βοηθητικά ωρίμανσης, σκυροδέτηση σε ειδικές συνθήκες όπως παγετός κ.ά.

Όσον αφορά τους πελάτες μας Μηχανικούς , Εργολάβους και Αρχιτέκτονες προσφέρουμε τον καλύτερο συνδυασμό Τεχνογνωσίας , ταχύτατης εξυπηρέτησης και παράδοσης των υλικών σε ανταγωνιστικές τιμές.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι στα πλαίσια της έρευνας καινούργιων υλικών συγχρηματοδοτούμε το Πανεπιστήμιο Κρήτης για την παραγωγή τσιμέντων και κονιαμάτων χαμηλής αλκαλικότητας.